STATUTUL ASOCIAŢIEI DE CERCETĂRI MULTIDISCIPLINARE PENTRU SĂNĂTATE

Art. 1ASOCIAŢIA DE CERCETĂRI MULTIDISCIPLINARE PENTRU SĂNĂTATE,  numită  în continuare  Asociaţie, se organizează şi funcţionează  potrivit prevederilor prezentului Statut cu respectarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii sifundaţii,  cu modificările  şi completările  ulterioare  ca persoană juridică de drept privat, fără scop  patrimonial, persoană juridică fără scop lucrativ. Asociaţia nu are nici un fel de afilieri politice, rasiale sau religioase.

 

Art. 2 Asociaţia se înfiinţează în baza dreptului  constituţional la liberă asociere, având  un patrimoniu afectat, autonom, permanent şi irevocabil, distinct de patrimoniul asociaţilor, în scopul realizării unor activităţi de interes general şi comunitar în domeniul stiintelor comportamentului, stiintelor sociale, stiintelor umaniste, psihologiei, asistenței sociale, sociologiei, antropologiei, medicinei, studiului viitorului si futurologiei.

Art.3. Asociaţia se înfiinţează din iniţiativa, aportul patrimonial şi pe baza liberului consimţământ al următorilor membri:

 • RADA CORNELIA, cetatean roman,
 • BACIU ADINA-BRÎNDUȘA, cetatean roman
 • MARINESCU VALENTINA, cetatean roman,
 • TURCU MIHAELA-SUZANA, cetatean roman,

Persoana desemnata sa desfasoare procedura de dobandire a personalitatii juridice este d-na RADA CORNELIA, care poate imputernici un avocat sau persoana fizica cu procura speciala pentru a se ocupa de actele necesare dobandirii personalitatii juridice sau pentru modificarea actelor Asociatiei.

Art.4. (1) Membrii asociaţiei pot fi atât persoane fizice cât şi juridice care au capacitate deplină de exerciţiu, indiferent de cetăţenie sau naţionalitate, care doresc desfăşurarea unor activităţi circumscrise scopului  propus al asociaţiei, îndeplinesc condiţiile  prevăzute în Statut ori stabilite de Adunarea Generală a Asociaţilor şi aderă  la actele constitutive, consimţind să sprijine moral si material  activitatea Asociaţiei.

(2)  Asociaţia este alcătuită  din următoarele categorii de membri:

 1. a) membrii fondatori – persoanele care au constituit Asociaţia si au contribuit activ la desfăşurarea activităţii, îndeplinirea scopului şi obiectivelor acesteia şi achită la zi cotizaţia anuală de membru al Asociaţiei;

moral si material la fondarea ei si la constituirea patrimoniului social;

 1. b) membrii asociaţi – persoanele  fizice şi  juridice care aderă ulterior la Asociaţie si sprijină  material activitatea acesteia;

c)membrii susţinători – persoanele  fizice şi juridice care aderă ulterior la Asociaţie şi sprijină activ îndeplinirea scopului şi obiectivelor acesteia, prin achitarea  unei cotizaţii anuale al cărui  cuantum va fi stabilit prin decizia  Adunării generale;

 1. d) membrii de onoare – personalităţi care,  prin acţiunile lor, îşi exprimă sprijinul şi solidaritatea cu scopul şi obiectivele Asociaţiei, contribuind la promovarea activităţilor desfăşurate  de Asociaţie şi a imaginii acesteia, la toate  nivelurile;

(3) Calitatea de membru asociat al Asociaţiei se acordă de către Consiliul Director, în urma unei  înţelegeri privind sprijinul material al Asociaţiei.

(4) Calitatea de membru susţinător se acordă  de către Consiliul Director în urma cererii adrsate de catre  persoana interesată.

(5) Calitatea de membru de onoare  al Asociaţiei se acordă de către Adunarea Generală a Asociaţiei.

Art. 5 Drepturile şi obligaţiile  membrilor

(1) Drepturile membrilor fondatori sunt următoarele

 1. a) să aleagă si să fie alesi în organele de conducere şi administrare ale Asociaţiei;
 2. b) să-si exprime prin vot opţiunea faţă de proiectele de hotărâre ale Adunării Generale ale asociaţilor şi ale Consiliului director, precum şi în legătură cu strategia şi acţiunile întreprinse de Asociaţie pentru realizarea scopului şi obiectului său de activitate, în cazul membrilor fondatori şi asociaţi;
 3. c)să formuleze propuneri, cereri, sesizări;
 4. d)să solicite motivat includerea pe ordine de zi a altor probleme decât cele anunţate.

 (2) Principalele obligaţii ale membrilor fondatori sunt următoarele:

            a)să respecte întocmai Statutul, regulamentele si hotărârile Adunării Generale si ale Consiliului director al Asociaţiei;

 1. b) să cunoască scopul  şi obiectul de activitate al Asociaţiei şi să apere interesele acesteia;
 2. c)  să susţină activitatea Asociaţiei în toate aspectele sale;
 3. d) să  participe în mod activ  la lucrările Adunării Generale a asociaţilor şi ale Consiliului Director şi să sprijine moral şi material  desfăşurarea activităţilor;
 4. e) să achite obligaţiile  materiale şi financiare  ce le revin potrivit angajamentelor asumate;
 5. f) să  nu întreprindă acţiuni  sau  măsuri  care ar putea  prejudicia moral sau patrimonial Asociaţia şi să nu transmită informaţii confidenţiale către terţe persoane care ar putea prejudicia imaginea şi interesele Asociaţiei;
 6. g) să răspundă cu promptitudine  solicitărilor Asociaţiei de a participa la activităţile organizate de Asociaţie în vederea realizării scopului şi obiectivelor acesteia.

(3) Drepturile membrilor asociaţi sunt  următoarele:

 1. a) să aleagă si să fie alesi în organele de conducere şi administrare ale Asociaţiei;
 2. b) să-si exprime prin vot opţiunea faţă de proiectele de hotărâre ale Adunării Generale ale asociaţilor şi ale Consiliului director, precum şi în legătură cu strategia şi acţiunile întreprinse  de Asociaţie pentru realizarea scopului şi obiectului său de activitate, în cazul membrilor fondatori şi asociaţi;
 3. c)să formuleze propuneri, cereri, sesizări;
 4. d)să solicite motivat includerea pe ordine de zi a altor probleme decât cele anunţate.

(4) Principalele obligaţii ale membrilor asociaţi sunt următoarele:

a)să respecte întocmai  Statutul, regulamentele si hotărârile Adunării Generale si ale Consiliului director al Asociaţiei;

 1. b) să cunoască scopul  şi obiectul de activitate al Asociaţiei şi să apere interesele acesteia;
 2. c)  să susţină activitatea Asociaţiei în toate aspectele sale;
 3. d) să achite obligaţiile materiale  şi financiare ce le revin potrivit angajamentelor asumate;
 4. e) să  nu întreprindă acţiuni  sau  măsuri  care ar putea  prejudicia moral sau patrimonial Asociaţia şi să nu transmită informaţii confidenţiale către terţe persoane care ar putea prejudicia imaginea şi interesele Asociaţiei;
 5. f) să răspundă cu promptitudine  solicitărilor Asociaţiei de a participa la activităţile organizate de Asociaţie în vederea realizării scopului şi obiectivelor acesteia.
 6. g)să participe în mod activ la lucrările Adunării Generale a asociaţilor şi ale Consiliului Director şi să sprijine moral şi material  desfăşurarea activităţilor;

(5) Drepturile membrilor susţinători sunt următoarele:

 1. a)să îşi aleagă o dată la trei ani, cu majoritate de voturi, în urma unui proces electoral corect şi transparent, reglementat de Consiliul Director, un reprezentant în Adunarea Generală a asociaţilor, care, la rândul său, poate să aleagă şi să fie ales în organele de conducere  şi administrare ale Asociaţiei;
 2. b)reprezentantul membrilor susţinători în Adunarea Generală a Asociaţilor are dreptul să-si exprime prin vot opţiunea faţă de proiectele de hotărâre ale Adunării Generale ale asociaţilor şi ale Consiliului director, precum şi în legătură cu strategia şi acţiunile întreprinse  de Asociaţie pentru realizarea scopului şi obiectului său de activitate, în cazul membrilor fondatori şi asociaţi;
 3. c)reprezentantul membrilor susţinători în Adunarea Generală a Asociaţilor are dreptul să formuleze propuneri, cereri, sesizări;
 4. d)reprezentantul membrilor susţinători în Adunarea Generală a Asociaţilor are dreptul să solicite motivat includerea pe ordine de zi a altor probleme decât cele anunţate.

(6) Principalele obligaţii ale membrilor susţinători  sunt următoarele:

a)să respecte întocmai  Statutul, regulamentele si hotărârile Adunării Generale si ale Consiliului director al Asociaţiei;

 1. b) să cunoască scopul  şi obiectul de activitate al Asociaţiei şi să apere interesele acesteia;
 2. c)  să susţină activitatea Asociaţiei în toate aspectele sale;
 3. d) reprezentantul membrilor susţinători în Adunarea Generală a Asociaţilor are obligaţia să participe în mod activ  la lucrările Adunării Generale  a asociaţilor şi ale Consiliului Director şi să sprijine moral şi material  desfăşurarea activităţilor;
 4. e) să achite obligaţiile materiale  şi financiare ce le revin potrivit angajamentelor asumate;
 5. f)să  nu întreprindă acţiuni  sau  măsuri  care ar putea  prejudicia moral sau patrimonial Asociaţia şi să nu transmită informaţii confidenţiale către terţe persoane care ar putea prejudicia imaginea şi interesele Asociaţiei;
 6. g) să răspundă cu promptitudine  solicitărilor Asociaţiei de a participa la activităţile organizate de Asociaţie în vederea realizării scopului şi obiectivelor acesteia.

(7) Drepturile membrilor de onoare  sunt  următoarele:

 1. a) să  fie aleși în organele de conducere şi administrare ale Asociaţiei;
 2. b) să formuleze propuneri, cereri, sesizări;
 3. c)să participe gratuit  la evenimentele organizate de Asociaţie;
 4. d) membrii de onoaresunt scutiţi  de plata cotizaţiei anuale.

(8) Principalele obligaţii ale membrilorde onoare sunt următoarele:

a)să respecte întocmai  Statutul, regulamentele si hotărârile Adunării Generale si ale Consiliului director al Asociaţiei;

 1. b) să cunoască scopul  şi obiectul de activitate al Asociaţiei şi să apere interesele acesteia;
 2. c)  să susţină activitatea Asociaţiei în toate aspectele sale;
 3. d) să sprijine desfăşurarea activităţilor;
 4. e) să  nu întreprindă acţiuni  sau  măsuri  care ar putea  prejudicia moral sau patrimonial Asociaţia şi să nu transmită informaţii confidenţiale către terţe persoane care ar putea prejudicia imaginea şi interesele Asociaţiei;
 5. f) să răspundă cu promptitudine  solicitărilor Asociaţiei de a participa la activităţile organizate de Asociaţie în vederea realizării scopului şi obiectivelor acesteia.

Art.6 (1) Calitatea de membru al Asociaţiei încetează prin deces, retragere, excludere sau în urma lichidării Asociaţiei.

(2) Cererea de retragere se comunica Consiliului Director cu cel puţin trei luni anterior momentului de la care urmează a produce efecte.

(3) Măsura excluderii se poate dispune în următoarele situaţii:

 1. a)producerea de  prejudicii materiale sau morale prin acte sau fapte  contrare scopului şi obiectivelor Asociaţiei;
 2. b)realizarea de acte sau fapte ce contravin  prevederilor Statutului, hotărârilor organelor de conducere şi administrare  ale Asociaţiei;
 3. c)angajarea persoanei fizice sau juridice  în activităţi contrare  legii şi ordinii de drept;
 4. d)neplata  la termen a cotizaţiei sau a obligaţiilor materiale ori financiare asumate faţă de Asociaţie;
 5. e)pentru lipsa nemotivată de la trei şedinte consecutive ale organelor de conducere şi administrare ale Asociaţiei.

(4) Excluderea din Asociaţie:

 1. a)Excluderea se hotărăşte de catre Adunarea Generală  s asociaţilor, prin hotărâre adoptată cu majoritate  calificată, în cazul membrilor fondatori şi de onoare;
 2. b)În cazul membrilor asociaţi şi a membrilor susţinători, excluderea se hotărăşte prin decizie a Consiliului director, adoptat cu majoritate calificată.

Art.7 (1) Asociația are denumirea de “ASOCIAŢIA DE CERCETĂRI MULTIDISCIPLINARE PENTRU SĂNĂTATE”.

(2) Disponibilitatea denumirii este dovedită prin actul eliberat de Ministerul Justitiei nr. 194922/06.01.2022.

(3) Denumirea completă  se va regăsi în toate actele asociaţiei, precum şi în ştampila  acesteia.

(4) Culorile Asociaţiei sunt: mov, turcoaz si alb.

(5) Emblema Asociaţiei (anexa 1 la prezentul statut) va fi aplicată pe ştampile, inscripţii, antete, titluri de orice fel.

 

Art.8 Sediul Asociaţiei este la urmatoarea adresa: Bucuresti, Bd. Iuliu Maniu (fost B-dul Pacii) nr. 166, bl. 38, sc. 2, et. 4, ap. 57, camera nr. 1, sector 6.

 Art.9 (1)  Asociaţia se constituie pe o perioadă nedeterminată, începând cu data înscrierii sale ca persoană juridică în Registrul Asociaţilor şi Fundaţiilor aflat la Grefa Judecătoriei Sector 6 Bucuresti.

(2) Adunarea Generală a asociaţilor poate hotărî dizolvarea sau lichidarea anticipată a acesteia, în condiţiile legii.

 

Art.10 Scopul Asociaţiei

 • Scopul Asociaţieiil constituie organizarea şi administrarea urmatoarelor activităţi:
 • atragerea şi utilizarea de resurse financiare sub forma de sponsorizări, donaţii, subvenţii, contribuţii, servicii în vederea realizării scopului propus, precum şi prin accesarea de proiecte de finanţare;
 • colaborarea cu instituţii guvernamentale şi neguvernamentale româneşti şi organizaţii internaţionale;
 • informarea membrilor şi publicului larg despre activităţile Asociaţiei;
 • realizarea şi publicarea în acest scop a unor broşuri, pliante, reviste sau jurnale informative periodice;

– organizarea de întruniri, dezbateri şi campanii de informare, şi orice alte activităţi similare în vederea realizării scopului propus;

– organizarea si manifestari stiintifice, stagii de pregatire, cursuri, ateliere de lucru;

– publicarea de materiale stiintifice, articole, indreptare clinice si terapeutice, publicatii de profil;

– participarea la intalniri, seminarii nationale si internationale in acest domeniu pe probleme specifice sau conexe;

– participarea la manifestari organizate in tara si strainatate pe probleme specifice sau conexe;

– acordarea de burse, premii, subventii, sponsorizari pentru cercetare, stagii de pregatire, publicatii in domeniu;

– organizarea de colocvii, intalniri;

– mediatizarea, prezentarea standardelor în domeniile stiintelor comportamentului, stiintelor sociale, stiintele umaniste, psihologiei, sociologiei, asistenței sociale, antropologiei, medicinei, studiului viitorului si si futurologiei precum și a noilor tehnologii pentru ridicarea acestor standarde;

– sistematizarea informatiilor in aceste domenii, alcatuirea de statistici, realizarea de rapoarte de expertiza si prognoza;

– intocmirea de studii de fezabilitate, proiecte;

– acordarea de consultanta in aceste domenii;

– formarea de baza in domeniile stiintelor comportamentului, stiintelor sociale, stiintele umaniste, psihologiei, sociologiei, asistenței sociale, antropologiei, medicinei, studiului viitorului si si futurologiei;

– afilierea de organisme nationale si internationale avand acelasi scop.

 Art.11. Obiectivele asociaţiei

 • Obiectivele Asociaţiei au în centrul atenției sănătatea (fizică, mentală, socială, a mediului etc.) prin activitați de studiere și cercetare din perspectiva diferitelor specialități, domenii.

Art.12 Obiecivele  specifice

(1) Obiectivele specifice urmărite prin înfiinţarea Asociaţiei se referă la:

– Dezvoltarea cercetarii stiintifice si a cunoasterii medicale din domeniile stiintelor comportamentului, stiintelor sociale, stiintele umaniste, psihologiei, sociologiei, asistenței sociale, antropologiei, medicinei, studiului viitorului si si futurologiei.

– Stabilirea si promovarea unor standarde etice inalte in domeniile stiintelor comportamentului, stiintelor sociale, stiintele umaniste, psihologiei, sociologiei, asistenței sociale, antropologiei, medicinei, studiului viitorului si si futurologiei in conformitate cu standardele europene si internationale;

– Promovarea cooperariiși colaborarii interdisciplinare intre cercetatori, cadre didactice si clinicieni în activități academice la nivel national, european si international;

– Promovarea in mass-media, in public si la nivelul pacientilor, a informatiilor valabile si documentate despre sănătatea fizică și psihică in scopul ameliorarii calitatii vietii individuale, de familie și a societății

– Elaborarea de programe si organizarea de actiuni de informare si educare in domeniul prevenirii si tratarii diferitelor patologii psiho-socio-medicale la nivel local si national, in colaborare cu asociatii si organizatii de profil din Europa.

(2) În completarea obiectivelor specifice ale Asociaţiei, care se circumscriu realizării scopului acesteia, cuprinse în prezentul Statut, Consiliul director poate stabili şi alte obiective.

Art.13 (1)  Patrimoniul iniţial al Asociaţiei se compune din aportul în numerar al membrilor fondatori,

 (2) (Asociatia este independentă din punct de vedere financiar.

 • Orice plata din contul Asociatiei se face cu votul a jumatate plus unu din membrii Consiliului Director,

pe baza unui referat scris.

 Art.14 Asociaţii vor putea aduce în patrimoniul asociaţiei şi aporturi în natură.

 Art.15 Întregul patrimoniu iniţial va fi evidenţiat şi păstrat  în conformitate  cu legislaţia română în materie, pe numele Asociaţiei şi va fi folosit  exclusiv pentru realizarea  obiectivelor sale.

Art.16 Categoriile de resurse patrimoniale ale Asociaţiei:

 • taxa de înscriere;
 • cotizaţia anuală;
 • contribuţile membrilor în numerar sau aportul în natură în scopul majorării activului patrimonial al Asociaţiei;
 • dobânzi şi dividende rezultate din plasarea de sume disponibile, în condiţiile legii;
 • sponsorizări şi donaţii în bani;
 • bunuri mobile şi imobile, dispoziţii testamentare făcute de terţe persoane în favoarea Asociaţiei;
 • finanţări de la bugetul local  sau de la bugetul de stat obţinute conform legii;
 • venituri realizate din cedarea folosinţei bunurilor mobile şi imobile proprii;
 • încasări rezultate în urma unor manifestări cu taxă organizate de către Asociaţie;
 • finanţări din programe angajate a fi implementate de către Asociaţie;
 • sprijin material şi financiar acordate de alte asociaţii sau fundaţii, naţionale sau internaţionale;
 • alte surse prevăzute de lege.

Art.17 (1) Cuantumul cotizaţiilor anuale de membru fondator, respectiv membru asociat şi membru susţinător se stabileşte de către Adunarea Generală a asociaţilor şi se achită cel târziu până la data de 31 martie, pentru anul următor sau la data depunerii solicitării de obţinere a calităţii de membru, în cazul noilor membri.

(2) Modificarea cotizaţiilor, în sensul majorării sau diminuării lor, se stabileşte prin hotărâre a Adunării Generale a asociaţilor.

Art.18 Patrimoniul Asociaţiei nu poate fi utilizat în alte scopuri decât cele prevăzute în prezentul Statut.

Art.19 Organele de conducere, administrare şi control ale Asociaţiei sunt :

 1. a) Adunarea Generală;
 2. b) Consiliul Director;
 3. c) Cenzorul.

Art.20 Adunarea Generală este organul de conducere al Asociaţiei, fiind  formată  dintotalitatea membrilor fondatori, membrilor asociaţi şi reprezentantului desemnat de  membrii  susţinători. Pentru a-şi exercita dreptul la vot în Adunarea Generală, toţi membrii trebuie să aibă achitate la zi obligaţiile materiale asumate faţă de Asociaţie. Persoanele juridice membre ale Asociaţiei, participă la şedinţele Adunării Generale  prin reprezentantul legal sau  prin persoana desemnată cu mandat special.

Art.21 Adunarea  generalea asociaţilor exercită următoarele atribuţii:

 1. a) stabileşte strategia  şi  obiectivele  generale ale Asociaţiei;
 2. b) aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli şi bilanţul contabil;
 3. c) alege şi revocă membrii Consiliului Director;
 4. d) alege şi revocă cenzorul sau, după caz, membrii comisiei de cenzori;
 5. e) infiinteaza filiale;
 6. f)  modifică Actul constitutiv şi Statutul Asociaţiei;
 7. g) dizolvarea şi lichidarea Asociaţiei, precum şi stabilirea destinaţiei  bunurilor rămase după lichidare;
 8. h) orice alte atribuţii prevăzute de lege sau  în prezentul Statut.

Art.22 (1) Adunarea generala se intruneste cel putin o data pe an si are drept de control permanent asupra organelor prevazute la art. 19 lit. b) si c).

(2) Regulile privind organizarea si functionareaadunarii generale se stabilesc in prezentul statut.

(3) Convocarea  Adunării Generale se face de către  Consiliul  director,  prin preşedintele acestuia sau la cererea scrisă a unui număr de cel puţin 1/3 din numărul membrilor fondatori şi membrilor asociaţi, cu cel puţin 15 zile înainte de şedinţele ordinare şi cu cel puţin 5 zile înainte de şedinţele extraordinare.  În  convocator  se va preciza data, ora, locul desfăşurării şi ordinea de zi. Convocarea se va face în scris, prin poştă, fax sau prin poşta electronică.

(4) Adunarea Generală este statutar constituită în prezenta a cel puţin jumătate din membrii cu drept de vot şi adoptă hotărâri cu votul majorităţii membrilor prezenţi.

(5) Dacă la  prima convocare nu este întrunit cvorumul  de prezenţă  stabilit în alin.(4), se va proceda la a doua convocare într-un termen de  cel mult 5 zile, iar hotărârile se adoptă cu majoritatea  voturilor membrilor prezenţi.

(6) Hotărârile privind dizolvarea Asociaţiei sau modificarea scopului acesteia se adoptă cu 2/3 din numărul total al membrilor cu drept de vot.

(7)Adunarea Generală  poate stabili ca unele hotărâri să fie luate prin vot secret. Hotărârile cu caracter individual , cu privire la persoane, vor fi luate prin vot secret.

(8) Şedinţele sunt conduse de preşedinte, iar în lipsa acestuia de către vicepreşedinte. Desfăşurarea   lucrărilor se consemnează într-un proces-verbal, de către secretarul de şedinţă, ales prin vot de către membrii Adunării generale la începutul şedinţei. Hotărârile se semnează de către preşedinte sau, în lipsa acestuia de către vicepreşedinte, de către secretar, iar ulterior se comunică persoanelor fizice şi juridice interesate, de către aparatul tehnic  al Asociaţiei.

Art.23 (1) Hotărârile luate de Adunarea  Generală  în limitele legii, ale Actului constitutiv şi ale Statulului sunt obligatorii  chiar şi pentru membrii care nu au luat parte la Adunarea generală sau au votat împotrivă.

(2) Hotărârile Adunării generale, contrare legii, Actului constitutiv sau dispoziţiilor  cuprinse în Statut, pot fi atacate în justiţie de către oricare dintre membrii asociaticare nu au luat parte la Adunarea generală sau care au votat împotrivă şi au cerut să se insereze acestea în procesul-verbal de şedinţă, în termen de 15 zile de la data  când au luat cunoştinţă despre hotărâre sau de la data când a avut loc şedinţa, după caz.

(3) Cererea de anulare se soluţionează în camera de consiliu de cate judecătoria în circumscripţia căreia se  află sediul Asociaţiei. Hotărârea instanţei este supusă numai apelului.

Art.24 (1)Asociatul care, intr-o anumita problema supusa hotarariiadunarii generale, este interesat personal sau prin sotul sau, ascendentii sau descendentiisai, rudele in linie colaterala sau afinii sai pana la gradul al patrulea inclusiv nu va putea lua parte la deliberare si nici la vot.

(2) Asociatul care incalcadispozitiile alin. (1) este raspunzator de daunele cauzate asociatiei daca fara votul sau nu s-ar fi putut obtine majoritatea ceruta.

Art. 25 (1) Consiliul director  asigură punerea în executare a hotărârilor Adunării generale.Consiliul director  este format din 4 membrii, astfel:

 • preşedinte;
 • vicepreşedinte;
 • secretar;
 • trezorier.

(2) Consiliul director poate fi alcătuit și din persoane din afara Asociatiei, în limita a cel mult o patrime din componența sa.

(3) Preşedintele şi vicepreşedintele Consiliului director sunt aleşi cu votul majorităţii membrilor Consiliului director,  din rândul acestora, prin vot secret, pentru un mandat de 5 ani.

(4) Preşedintele şi vicepreşedintele  Consiliului director, aleşi conform alin. (2), sunt şi preşedintele şi vicepreşedintele Asociaţiei. Secretarul Consiliului director este ales de către Consiliul director, cu votul majorităţii membrilor.

(5) Nu poate şi membru al Consiliului director, iar dacă este, pierde această calitate orice persoană care ocupă o funcţie de conducere în cadrul unei instituţii publice, dacă Asociaţia are ca scop sprijinirea activităţii acelei instituţii publice.

Art.26 (1) În exercitarea competenţelor sale, Consiliul director:

 1. a)prezintă Adunării Generale raportul de activitate pe perioada anterioară, executarea bugetului de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil, proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli;
 2. b) incheie acte juridice in numele si pe seama asociatiei;
 3. c) aproba organigrama si politica de personal ale asociatiei, daca prin statut nu se prevede altfel;
 4. d) indeplineste orice alte atributiiprevazute in statut sau stabilite de adunarea generala.

(2) Regulile generale privind organizarea si functionarea consiliului director se stabilesc prin statut. Consiliul director isi poate elabora un regulament intern de functionare.

(3)Consiliul director va desemna persoanele care vor incheia acte juridice în numele şi pe seama Asociaţiei şi vor reprezenta Asociaţia în relaţiile cu terţi.

(4) Consiliul director îşi poate elabora un regulament intern de funcţionare.

(5) Dispoziţiile art. 24 se aplică în mod corespunzător şi membrilor Consiliului director.

Art.27 (1)Consiliul director se întruneşte în sedinţe de lucru ordinare, de regulă o dată pe lună, şi în sedinţe extraordinare, ori de câte ori se impune.

(2) Şedinţele se  convoacă  de către preşedinte sau în lipsa acestuia de către vicepreşedinte, cu cel puţin 2 zile înaintea şedinţelor ordinare şi 24 ore înaintea şedinţelor extraordinare.

(3) Consiliul director este constituit valabil în prezenţa majorităţii membrilor, iar hotărârile se adoptă  cu votul majorităţii membrilor prezenţi.

(4) Şedinţele sunt conduse de preşedinte sau în lipsa acestuia, de către vicepreşedinte. Dezbaterile şi modul de adoptare a deciziilor sunt consemnate în procesul verbal al şedinţei încheiat de către secretar şi sunt  semnate de către preşedinte sau în lipsa acestuia, de către vicepreşedinte  şi contrasemnate   de către secretar.

Art.28 (1) Preşedintele Consiliului Director exercită următoarele atribuţii:

 1. reprezintă Asociaţia  în relaţiile interne şi internaţionale, precum şi în justiţie;
 2. conduce şedinţele Adunării generale şi ale Consiliului director şi semnează hotărârile adoptate, respectiv deciziile emise;
 3. exercită conducerea activităţii personalului Adociaţiei;
 4. numeşte şi  eliberează din funcţie personalul Asociaţiei, în condiţiile legii;
 5. propune Consiliului director spre  aprobare regulamentul de organizare şi funcţionare al aparatului tehnic al Asociaţiei;
 6. îndeplineşte orice atribuţii  stabilite în sarcina sa de către Adunarea generală şi Consiliul Director.

(2) În exercitarea atribuţiilor sale, preşedintele emite decizii care se comunică persoanelor interesate.

(3) În lipsa preşedintelui, atribuţiile acestuia sunt exercitate  de către vicepreşedinte.

Art.29. Vicepreşedintele exercită atribuţiile stabilite sau delegate de către preşedinte si preia toate atribuțiile Președintelui, în lipsa acestuia.

Art.29.1Secretarul Asociației are următoarele atribuții:

 • preia problemele ridicate de către membrii Asociației;
 • elaborează documentele de prezentare ale Asociației;
 • are obligația de a semna toate hotărârile și deciziile Adunării Generale și Consiliului Director;
 • sigură și supervizează redactarea și tinerea proceselor verbale ale sesiunilor Adunării Generale și Consiliului Director;
 • redactează hotărârile și deciziile emise de către Adunarea Generală și Consiliul Director;
 • semnează orice alte acte emise de Consiliul Director și răspunde împreuna cu Președintele de materialele care implică Asociația;
 • supervizează și arhivează documentele Asociației;
 • elaborează împreuna cu ceilalți membri ai Consiliului Director programul de activitate al Asociației;
 • răspunde de păstrarea evidenței financiare și a patrimoniului Asociației.

Art.29.2 Trezorierul Asociației are drept de semnătura în banca si acces la contul Asociatiei, alaturi de presedintele Asociatiei.

Art.30 (1) Cenzorul este organul care asigură controlul financiar intern al Asociaţiei şi are calitatea de contabil autorizat sau expert contabil în condiţiile legii. Durata şi încetarea  mandatului de cenzor are loc în aceleaşi condiţii ca şi în cazul Consiliului director.

(2)  În realizarea  competenţei sale  cenzorul:

 1. a) verifică modul în care este administrat patrimoniul Asociaţiei;
 2. b) întocmeşte rapoarte şi le prezintă  Adunării generale;
 3. c) poate participa la sedinţele Consiliului director, fără drept de vot;
 4. d) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în Statut sau stabilite  de Adunarea generală.

(3) Membrii Consiliului director nu pot avea funcţia de cenzor.

(4) In cazul in care asociatia nu are obligatia numirii unui cenzor, fiecare dintre asociati care nu este membru al consiliului director poate exercita dreptul de control.

Art. 31 (1) Modificarea actului constitutiv şi/sau al statutului se face de către Adunarea Generală  prin hotărâre în care vor fi redate în întregime textele modificate în noua sa redactare.

(2) Modificarea Actului  constitutiv sau a Statutului Asociaţiei se face prin înscrierea modificării în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor aflate la grefa judecătoriei în a cărei circumcripţie îşi are sediul Asociaţia.

(3) Cererea de înscriere a nodificării va fi însoţită de către hotărârea Adunării generale, iar în cazul modificării sediului, de hotărârea Consiliului director.

(4) Despre schimbarea sediului se va face menţiune, dacă este cazul, atât în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor aflat la grefa judecătoriei vechiului sediu, cât şi în cel aflat la grefa judecătoriei noului sediu. În acest scop, o copie a încheierii prin care s-a dispus schimbarea sediului  va fi comunicată judecătoriei  în circumscripţia căreia asociaţia urmează să-şi aibă noul sediu.

Art.32 (1) Se consideră încălcări ale regimului de disciplină pentru membrii Asociaţiei următoarele situaţii:

 1. a) producerea de prejudicii materiale sau morale prin acte sau fapte contrare scopului şi obiectivelor Asociaţiei;
 2. b) realizarea de acte sau fapte ce contravin prevederilor Actului constitutiv, Statutului, hotărârilor organelor de conducere şi administrare ale Asociaţiei;
 3. c) angajarea persoanei fizice sau juridice în activităţi contrare legii şi ordinii de drept;
 4. d) nerespectarea Statutului, a regulamentelor şi hotărârilor Adunării Generale şi ale Consiliului director al Asociaţiei;
 5. e) întreprinderea de acţiuni sau de măsuri care ar putea prejudicia moral sau patrimonial Asociaţia şi transmiterea de informaţii confidenţiale către terpe persoane care ar putea prejudicia imaginea şi interesele Asociaţiei;

(2) Încălcarea regimului de disciplină pentru membri se constată  de către Consiliul director, care aplică, prin decizie luată cu votul majorităţii, următoarele sancţiuni, în funcţie de gravitatea abaterii: mustrare verbală, mustrare scrisă. Sancţiunea finală a excluderii din Asociaţie se realizează în baza art.6 din Statut.

(3) În plus faţă de prevederile art.32 alineatele (1) şi (2) dn prezentul Statut, pentru sportivii, antrenorii, oficialii, etc. înscrişi în competiţii  sportive în numele Asociaţiei, se vor considera valabile regulamentele de disciplină aferente competiţiilor şi federaţiilor respective.

(4) Consiliul director va elabora un regulament în baza cărora se va stabili un sistem de recompense şi premieri pentru performanţe sportive, manageriale, etc.

Art.33 (1) Asociaţia se dizolvă:

 1. a)  de drept;
 2. b)  prin hotărârea judecătoriei sau a tribunalului, după caz;
 3. c)  prin hotărârea Adunării generale.

(2) Asociaţia se dizolvă de drept prin:

 1. a) imposibilitatea realizării scopului pentru care a fost constituită, dacă în termen de 3 luni de la constatarea  unui astfel de fapt nu se produce schimbarea acestui scop;
 2. b) imposibilitatea constituirii Adunării generale sau a Consiliului director în conformitate cu statutul Asociaţiei, dacă această situaţie durează mai mult  de un an de la data la care, potrivit Statutului, Adunarea generală sau, după caz, Consiliul director trebuia să se constituie;
 3. c) reducerea numărului de asociaţi sub limita fixată de lege, dacă acesta nu a fost complinit timp de 3 luni.

(3) Constatarea dizolvării se realizează prin hotărârea judecătoriei în a cărei circumscripţie se află sediul Asociaţiei, la cererea oricărei persoane interesate.

 Art.34 (1) Asociaţia se dizolvă prin hotărâre judecătorească, la cererea oricărei persoane interesate:

 1. a) când scopul sau activitatea Asociaţiei a devenit ilicită sau contrară ordinii publice;
 2. b) când realizarea scopului este urmărită prin mujloace ilicite sau contrare ordinii de drept;
 3. c) când Asociaţia urmăreşte un alt scop decât cel pentru care  s-a constituit;
 4. d) când Asociaţia  a devenit insolvabilă;
 5. e) în cazul prevederilor art.14 din OG nr. 26/2000 privind asociaţiile şi fundaţiile.

(2) Instanţa competentă este judecătoria în circunscripţia căreia  Asociaţia îşi are sediul.

 Art.35 Asociaţia se poate dizolva şi prin hotărârea Adunării generale. În termen de 15 zile de la data şedinţei de dizolvare, hotărârea Adunării generale se depune la judecătoria în a cărei circumscripţie îsi are sediul, pentru a fi înscrisa în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor.

 Art.36 (1) În cazurile de dizolvare prevăzute de art. 33 şi art.34 lichidatorii vor fi numiţi prin însăşi hotărârea judecătorească.

(2) În cazul dizolvării prevăzute de art. 35, lichidatorii vor fi numiţi de către Adunarea generală, sub sancţiunea lipsirii de efecte juridice a hotărârii de dizolvare.

(3) În toate cazurile, mandatul Consiliului director încetează odata cu numirea lichidatorilor.

(4) Lichidatorii vor putea fi persoane fizice sau persoane juridice, autorizate în condiţiile legii.

 Art.37 (1) Imediat după intrarea în funcţie, lichidatorii vor face inventarul şi vor încheia un bilanţ care să constate situaţia exactă a activului şi pasivului Asociaţiei.

(2) Lichidatorii sunt obligaţi să primească şi să păstreze registrele şi orice alte acte ale Asociaţiei. De asemenea, vor ţine un registru cu toate operaţiunile lichidării în ordinea datei acestora.

(3) Lichidatorii îşi îndeplinesc mandatul sub controlul cenzorului.

 Art.38 (1) Lichidatorii sunt obligaţi să continue operaţiunile juridice în curs, să încaseze creanţele, să plătească creditorii şi dacă numerarul este insuficient, să transforme şi restul activului în bani, procedând la vânzarea prin licitaţie publică a bunurilor mobile şi imobile.

(2) Lichidatorii pot realiza numai acele operaţiuni noi care sunt necesare finalizării celor aflate în curs.

 Art.39 (1) Suma creditorului cunoscut care refuză să primească plata creanţei sale se va consemna în contul său.

(2) Dacă plata creanţei  nu se poate face imediat sau atunci când creanţa este contestată, lichidarea  nu se va declara terminată înainte de ase garanta creditorii.

 Art. 40  În orice caz, lichidatorii nu pot încheia operaţiunile şi nu pot remite celor în drept contul gestiunii decât după expirarea unui termen de 6 luni de la publicarea dizolvării Asociaţiei.

 Art.41 Atât faţă de Asociaţie, cât şi faţă de asociaţi, lichidatorii sunt supuşi regulilor mandatului.

 Art.42 Lichidatorii răspund solidar pentru daunele cauzate creditorilor din culpa lor.

 Art.43 (1) După terminarea lichidării, lichidatorii  sunt obligaţi  ca în termen de două luni să depună bilanţul, registrul jurnal şi un memoriu, declarând operațiunile de lichidare la Registru asociaţilor şi fundaţilor al judecătoriei în a cărei circumscripţie  îşi are sediul Asociaţia.

(2) Lichidatorii  sunt obligaţi  să îndeplinească toate procedurile pentru publicarea lichidării  şi radierea Asociaţiei din Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor.

(3) Publicarea lichidării se face prin afişarea la uşa instanţei  în a cărei circumscripţie îşi are sediul Asociaţia, în termen de două luni de la terminarea lichidării.

 Art.44 Dacă în termen de 30 de zile de la depunerea bilanţului nu se înregistrează nici o contestaţie, bilanţul se consideră definitiv aprobat şi lichidatorii, cu autorizarea judecătoriei, vor remite celor în drept bunurile şi  sumele de bani rămase de la lichidare, împreună cu toate registrele şi actele Asociaţiei şi ale lichidării. Numai după aceasta lichidatorii vor fi consideraţi descărcaţi şi li se va elibera în acest scop, un act constatator.

 Art.45 (1) Contestaţiile la bilanţul lichidatorilor se pot formula de orice persoană interesată la judecătoria în a cărei circumscripţie îşi are sediul Asociaţia.

(2) Toate contestaţiile se soluţionează printr-o singură hotărâre. Sentinţa pronunţată de judecătorie este executorie şi este supusă numai apelului.

(3) După terminarea lichidării, lichidatorii trebuie să ceară radierea Asociaţiei din Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor.

 Art.46 (1) Asociaţia încetează a fiinţa la data radierii din Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor.

(2) radierea se face în baza actului constatator eliberat lichidatorilor, în condiţiile prevăzute la art. 44, prin care se atestă descărcarea acestora de obligaţiile asumate.

 Art.47 În cazul dizolvării Asociaţiei, bunurile rămase în urma lichidării, pot fi transmise către persoane juridice de drept privat sau public cu scop identic sau asemănător, data transmiterii fiind data încheierii procesului-verbal de predare-preluare.

 Art.48 Asociaţia are însemne şi conturi bancare proprii.

 Art.49 Anul fiscal al Asociaţiei coincide cu anul calendaristic.

 Art.50 Prezentul statut este valabil pe toată durata Asociaţiei şi se completează de drept cu dispoziţiile OG nr. 26/2000 privind asociaţiile şi fundaţiile şi ale Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000 cu modificările la zi.

 Art.51 Prezentul statut a fost redactat şi procesat de Av. Popescu Daniela Ioana în 7(sapte) exemplare originale şi a fost adus la cunoştinţa membrilor fondatori, care au subcris la prevederile acestuia, asumandu-şi responsabilitatea  prin semnăturile lor, astazi, 17.01.2022.

 

Membrii fondatori

RADA CORNELIA – PRESEDINTE

BACIU ADINA-BRÎNDUȘA – VICEPRESEDINTE

MARINESCU VALENTINA – SECRETAR

TURCU MIHAELA-SUZANA – TREZORIER